HOME 
 ABOUT THE SHOW 
THEME
ABOUT ORGANIZER
 VISITING 
WHY VISIT ?
VISITOR PROFILE
REWARDS
PRE-REGISTER ONLINE
ACTIVITIES
VENUE & OPENING TIMES
PROMOTION
 EXHIBITING 
WHY EXHIBIT ?
EXHIBITOR PROFILE
PARTICIPATION RATES
EXHIBITOR LIST
PRODUCTS HIGHLIGHT
FLOOR PLAN
DOWNLOAD
VENUE & OPEN TIMES
 PRESS & NEWS 
EXHIBITION NEWS
SHOW GALLERY
E-NEWS & SHOW DAILY
ADVERTISING
MEDIA PARTNERS
NEWS CLIPPING
VDO CLIP
 TRAVEL & HOTEL 
RECOMMENDED HOTELS
ABOUT THAILAND
 3 in 1 
ConXpo'12
EnergySaving'12
 CONTACT US 
 

ประกาศผลรางวัล โครงการ  WORKSHOP  นิสิต  จิตอาสา จัดทำแบบจำลอง “บ้านพึ่งตนเองเพื่อผู้ประสบภัย” ของนิสิตนักศึกษา  ในงาน  BuildTech’  12

 

    

     ประกาศผลออกมาเรียบร้อยแล้ว  สำหรับรางวัลโครงการ  WORKSHOP  นิสิต  จิตอาสา  จัดทำแบบจำลอง  “บ้านพึ่งตนเองเพื่อผู้ประสบภัย”  ของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  ที่มีความสนใจในการออกแบบ  ซึ่งโครงการนี้เป็นการออกค่ายอาสาเพื่อให้นิสิตนักศึกษามาร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุ  อุปกรณ์  และกรรมวิธีการก่อสร้างตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นๆ  อีกทั้งยังร่วมทำงานเพื่อสังคมให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  และยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกของนิสิตนักศึกษาให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของ  “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  แต่ที่สำคัญเลย  คือ  หัวใจของการทำงานออกแบบ  การทำความเข้าใจกับชุมชนของตนเองอย่างถ่องแท้และจัดการชุมชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้  ที่มีการแข่งขันและมอบรางวัลในงาน  BuildTech’12  งานแสดงสินค้าวัสดุ – อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง  พร้อมควบคู่ไปกับงาน  ConXpo’12  งานแสดงสินค้าเครื่องมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณ์เพื่อธุรกิจก่อสร้างและบริการ  และ  Energy  Saving’12  งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน   ซึ่งรวมไว้ในงานมหกรรมแสดงสินค้า  (3  in  1)  ภายใต้แนวคิด  “ฟื้นฟูบ้าน + เมือง”  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  5 – 8  เมษายน  2555  ตั้งแต่เวลา  10.00 – 20.00  น.  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  กรุงเทพฯ

     การประกาศผลโครงการ  WORKSHOP  นิสิต  จิตอาสา  จัดทำแบบจำลอง  “บ้านพึ่งตนเองเพื่อผู้ประสบภัย”  ของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  แบ่งออกเป็น  5  ประเภท  คือ  รางวัลชนะเลิศ,  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1,  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2,  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  3  และรางวัลชมเชย  ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้คะแนนและตัดสิน  ประกอบด้วย  คุณภคิน  อังกุลศานต์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  เอเบิ้ล  อาร์คิเทค  จำกัด,  คุณชวลิต  สุวัตถิกุล  ที่ปรึกษาฝ่ายโครงการ  บริษัท  ทีโอเอ  เพ้นท์  (ประเทศไทย)  จำกัด  และ  คุณพัฒน  สุวรรณสัมฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  พัฒน  โปรเฟสชั่นแนล  จำกัด  และมีผู้สนับสนุนจัดโครงการ  คุณชาตรี  มรรคา  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  ทีทีเอฟ  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด  ได้ร่วมให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่ทีมที่ได้รับรางวัลอีกด้วย

ผลการประกาศรางวัลมีดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ 
ทีม  “ปิ๊กบ้าน”

1. นายสุวเชษฐ์  แผ่นภาษิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2. นายเฉลิมชัย  อาสายศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. นางสาวสุทธิลักษณ์  พฤกษะศรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลธัญบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  ได้แก่
ทีม  “เสี่ยง”

1. นายภาณุพันธุ์  ทิพย์ทวีสุข
2. นางสาวกษมาพร  ศรีพันดอน
3. นางสาวณัฐธิดา  ทิพรส
4. นางสาวนานา  บุญรอดชู
5. นายนพัตธร  จิตวีรภัทร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้แก่
ทีม  “บ้านพึ่งธรรม”

1. นายพิทยา  พลเสนา 
2. นายรักขิต  สหัสแปง
3. นางสาวสุภาวดี  สุนทรากร
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  3  ได้แก่
ทีม  “Minority  House”

1. นางสาวปัญจรัช  ประทีป  ณ  ถลาง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. นางสาวภาวิณี  วิจัตรโท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3. นางสาวโสพิชชา  ปัญญาดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลรองชมเชย  ได้แก่
ทีม  “บ้านพึ่งตน”

1. นายขจรศักดิ์  ดวงฟู 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. นายจักรพันธ์  จันทร์ศรี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. นางสาวเบญจวรรณ  วัตตะโร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

4. นายวิธวินท์  วิชัยศึก 
มหาวิทยาลัยนเรศวร


     ทั้งนี้  ยังได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากผู้แสดงสินค้า  อาทิ  บริษัท  ฮาโตเพ้นท์  (เจ.เค.อาร์)  จำกัด,  บริษัท  ตระการตา  จำกัด,  บริษัท  คัลมิเนท  แอรี่  จำกัด  และ  ROVSKI  SDN.BHD.  ภายในงานมหกรรมแสดงสินค้า  BuildTech’12,  ConXpo’12  และ  Energy  Saving’12  ภายใต้แนวคิด  “ฟื้นฟูบ้าน + เมือง”  ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารอบอีกด้วย

     พร้อมกันนี้  ผลงานโครงการ  WORKSHOP  นิสิต  จิตอาสา  จัดทำแบบจำลอง  “บ้านพึ่งตนเองเพื่อผู้ประสบภัย”  ทั้งหมด  จะนำไปมอบให้เป็นสาธารณะประโยชน์แก่องค์กรการกุศลต่างๆ  ต่อไป

 
Copyright @ 2011 - 2013 All right reserved by TTF International Co., Ltd. |  www.TTFintl.com    Buildtechexpo 2011