HOME 
 ABOUT THE SHOW 
THEME
ABOUT ORGANIZER
 VISITING 
WHY VISIT ?
VISITOR PROFILE
REWARDS
PRE-REGISTER ONLINE
ACTIVITIES
VENUE & OPENING TIMES
PROMOTION
 EXHIBITING 
WHY EXHIBIT ?
EXHIBITOR PROFILE
PARTICIPATION RATES
EXHIBITOR LIST
PRODUCTS HIGHLIGHT
FLOOR PLAN
DOWNLOAD
VENUE & OPEN TIMES
 PRESS & NEWS 
EXHIBITION NEWS
SHOW GALLERY
E-NEWS & SHOW DAILY
ADVERTISING
MEDIA PARTNERS
NEWS CLIPPING
VDO CLIP
 TRAVEL & HOTEL 
RECOMMENDED HOTELS
ABOUT THAILAND
 3 in 1 
ConXpo'12
EnergySaving'12
 CONTACT US 
Workshop
 
WORKSHOP นิสิต จิตอาสา
“บ้านพึ่งตนเองเพื่อผู้ประสบภัย”
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕
.......................................................................................................

ความเป็นมาของโครงการ

    Workshop นิสิตจิตอาสา เป็นโครงการออกค่ายจิตอาสาเพื่อสังคมสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในทุกสาขาอาชีพ มีรูปแบบของโครงการเป็นการฝึกออกแบบและทำงานร่วมกันโดยใช้ความรู้ในแต่ละสาขาอาชีพที่นักศึกษาได้เรียนรู้มาบูรณาการเข้าด้วยกันตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากผู้ใหญ่ใจดี บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TTF) ซึ่งผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา คณะทำงานของโครงการ Workshop นิสิตจิตอาสา ได้เข้าทำงานใน ๒ พื้นที่ ได้แก่

    ๑.พื้นที่สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าทำการดูแล กายภาพบำบัด พูดคุยสร้างความสุขทางจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ สร้างกิจกรรมและร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้สูงอายุ นอกจากนั้น ยังได้ทำการออกแบบและก่อสร้างพื้นที่ลานกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ และทำการออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รอบลานกายภาพบำบัด รวมไปถึงการทาสี ปรับปรุงห้องน้ำ ของอาคารผู้ป่วย ๕ ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของผู้สูงอายุ (ออกแบบเพื่อการเข้าถึงของคนชรา)

    ๒.พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสบก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการออกแบบและวางผังบริเวณด้านการเรียนรู้การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และห้องน้ำภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมไปถึงทำการก่อสร้างบ้านพักแบบโฮมสเตย์โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในพื้นที่และออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้

หลักการและเหตุผล

    สืบเนื่องจากมหาอุทกภัยในระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในทุกด้านและ การช่วยเหลือของภาครัฐก็ไม่มีความพร้อมในการรับมือได้อย่างทั่วถึง บ้านพักอาศัยของประชาชนเสียหายและไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ต้องขึ้นมากางเต็นท์กันอยู่บริเวณริมถนนสายต่างๆที่น้ำท่วมไม่ถึง สร้างความยากลำบากและเป็นการอยู่อาศัยแบบไม่ถูกสุขอนามัยและไม่ถูกหลักในการใช้ชีวิตเพื่อเอาตัวรอดในช่วงของสถานการณ์ภัยพิบัติอันยาวนาน Workshop นิสิตจิตอาสาในปีนี้ จึงมีแนวคิดในการระดมความคิดจากสาขาวิชาต่างๆเพื่อช่วยกันออกแบบและก่อสร้าง “บ้านพึ่งตนเองเพื่อผู้ประสบภัย”

แนวความคิดหลักในการดำเนินงานโครงการ

    นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวคิดในการดำเนินงานโครงการ ยึดการดำเนินการในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และสามารถปฏิบัติได้จริง เน้นความละเอียดรอบคอบและคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของนักศึกษา ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิต ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี การดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ ได้มองเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างจิตสำนึกของนักศึกษา ในการให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หลักการการดำรงชีพ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ว่าเป็นเรื่องที่ควรหันมาสนใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบัน ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในแต่ละภูมิสังคมกำลังจะสูญหายไป อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม โดยหัวใจสำคัญของการทำงานออกแบบ คือการทำความเข้าใจกับชุมชนของตนอย่างถ่องแท้ และจัดการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นรากฐานวิถีชีวิตแต่ดั้งเดิม อันจะนำมาซึ่งความผาสุกของชุมชน ผสานไปกับการใช้เทคโนโลยีทางด้านวัสดุและวิธีการก่อสร้างในปัจจุบัน ที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและสถานการณ์ของภัยพิบัตินั้นๆ สร้างสรรค์งานออกแบบบ้านพึ่งตนเองเพื่อผู้ประสบภัยที่สามารถทำการก่อสร้างและตอบสนองได้ทันรับมือต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที

วัตถุประสงค์ของโครงการ

    ๑.เพื่อให้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ได้เรียนรู้และเข้าใจ ฝึกปฏิบัติ วิธีการดำรงชีวิตที่เป็นองค์ความรู้ของภูมิปัญญาพื้นบ้าน สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาการออกแบบบ้านพึ่งตนเองเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ

    ๒.เพื่อให้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน ได้ฝึกปฏิบัติงานและช่วย ทำงานจริงในพื้นที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นการสร้างเสริมปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ และก่อให้เกิดความรักความหวงแหนภูมิทัศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น

    ๓.เพื่อเป็นการปลูกฝังและเผยแพร่องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดสู่สังคม ให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาและเล็งเห็นในคุณค่าของมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของสภาพแวดล้อมท้องถิ่นไทย เป็นการสร้างรากฐานสู่สังคมแห่งการเรียนรู้แบบโครงข่ายให้ยั่งยืน

    ๔.เพื่อเป็นการรณรงค์และฝึกฝนให้แก่ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน เห็นถึงความสำคัญในเรื่องการการทำงานร่วมกัน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนและยอมรับแนวความคิดในแต่ละสาขาอาชีพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชฐ  โสวิทยสกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
                  

นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ คน

กำหนดการและสถานที่
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม – วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
ณ.ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ มูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
วันอังคารที่ ๓ เมษายน – วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ลักษณะการดำเนินงานโครงการ
    แบ่งการดำเนินงานออกเป็นลักษณะและสถานที่ดังต่อไปนี้


    ๑.งานเข้าเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงในหลักการพึ่งตนเอง รวมไปถึงการเข้าสำรวจสภาพพื้นที่จริงที่จะใช้ก่อสร้าง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการออกแบบเพื่อการประกวดแบบ “บ้านพึ่งตนเองเพื่อผู้ประสบภัย” โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านวัสดุ อุปกรณ์ และกรรมวิธีการก่อสร้าง เข้าบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ.ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ มูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม – วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕

    ๒.จัดทำเพลทนิทรรศการผลงานการประกวดแบบ “บ้านพึ่งตนเองเพื่อผู้ประสบภัย” ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๕๕

    ๓.จัดทำหุ่นจำลองของ “บ้านพึ่งตนเองเพื่อผู้ประสบภัย” ในงาน Buildtech '๑๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ ๕-๖ เมษายน ๒๕๕๕

    ๔.จัดแสดงนิทรรศการ “บ้านพึ่งตนเองเพื่อผู้ประสบภัย” ในงาน Buildtech '๑๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ ๕-๘ เมษายน ๒๕๕๕

    ๕.จัดเสวนานำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการและตัดสินการประกวดแบบ “บ้านพึ่งตนเองเพื่อผู้ประสบภัย” ในงาน Buildtech '๑๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕

หน่วยงานที่ผิดชอบโครงการ

เครือข่าย นิสิตจิตอาสา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คณะที่ปรึกษาโครงการ

    ๑.คุณชาตรี มรรคา                      ผู้แทนจากบริษัททีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TTF)
    ๒.คุณปัญญา ปุลิเวคินทร์              ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ มูลนิธิชัยพัฒนา
    ๓.ผศ.รัชด ชมภูนิช                      คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ๔.คุณนฤพล พงศ์อมร                  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
    ๕.ผศ.ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา        อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล        หัวหน้าคณะทำงาน
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Tel : ๐๘๓-๖๑๑-๖๑๑๐
e-mail : [email protected] , [email protected]

คณะวิทยากรประจำโครงการ   

    ผู้เชี่ยวชาญในด้านวัสดุ อุปกรณ์ และกรรมวิธีการก่อสร้าง จากบริษัทต่างๆที่เข้าร่วมแสดงงานในงานงาน Buildtech '๑๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ที่มีความสนใจนำวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างมาเป็นโจทย์ให้นักศึกษานำไปใช้ประกอบการออกแบบเพื่อการประกวดแบบ “บ้านพึ่งตนเองเพื่อผู้ประสบภัย”

ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

    เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯเกิดการบูรณาการการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำและเกิดผลสำเร็จที่เป็นประโยชน์ในเชิงรูปธรรม คณะทำงานขอเรียนเชิญนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชาอาชีพจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีความสนใจเข้าร่วมการประกวดแบบ “บ้านพึ่งตนเองเพื่อผู้ประสบภัย”


การประเมินผลโครงการ
สามารถประเมินผลได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ ๔ ส่วน ดังนี้

    ๑.นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินได้จากแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และผลที่ได้รับจากการทำงานในโครงการ และการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา

    ๒.พื้นที่ปฏิบัติงาน ประเมินได้จากผลประโยชน์ของงานที่ทางพื้นที่ได้รับ และการนำผลที่ได้จากการทำงานไปใช้กับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

    ๓.กลุ่มผู้ประกอบการผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง และบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TTF) ประเมินได้จากผลการนำวัสดุที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์

    ๔.ผู้เข้าชมนิทรรศการ ประเมินได้จากแบบสอบถามเพื่อสอบถามถึงประโยชน์ที่ได้รับ และแนวทางการนำผลที่ได้จากการทำงานไปประยุกต์ใช้กับที่อยู่อาศัยและการดำรงชีพ

สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถ  Download ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่   Download

และ * กรุณาแจ้งข้อมูลตอบรับมาที่ คุณรุ่งรัตน์ บุญมาแย้ม หรือ คุณณัฐพร เหล่าวัฒนกุล (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)  โทรศัพท์  0-2717-2477 # 134,262  โทรสาร 0-2318-4753, 0-2717-2466 
E-mail : [email protected], [email protected]

* สอบถามรายละเอียดโครงการเรื่องต่างๆ ที่ ผศ.พิเชฐ  โสวิทยสกุล โทร 083-611-6110
E-mail : [email protected], [email protected]


*** ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

 
Copyright @ 2011 - 2013 All right reserved by TTF International Co., Ltd. |  www.TTFintl.com    Buildtechexpo 2011